Sponsonlu Bağlantılar
Rih-i Ahmer Duâsı (Cin Tasallutu ve Diğer Hastalıkların Şifası için)

Kuvvetli, kudretli bir hükümdar ve peygamber olan Süleyman (a. s)’in veziri ASIF bin Burhıya’dan rivayet olur. :Süleyman (A. S) günlerden birinde otururken tahtı hükümetinde bulunan ekâbiri devleti, cin, ins, envai ervah, vahşi hayvanlar ve kuşlar hazır bulunuyordu.

Süleyman (A. S)’in hatırına bir şey geldi. ALLAH (c.c.)ü Teâlâ bana cin, ins, vahşi hayvanları, kuşları emrime vermiştir. Acaba emrime vermediği hiç mahlûk kalmış mıdır? Buyurdu, bunun üzerine veziri ASIF : “Ey Peygamberi Zişan, Cenab-ı Hakk’ın sana verdiği şeylerin cümlesi ALLAH (c.c.)’in yarattıklarına nisbeten hardal tanesi kadar bile hükmü yoktur, ”dedi. Asıf.

O anda dalgalanarak; ateşten ibaret olan azalarını birbirine vurarak

– çarparak korkunç simalı bir mahlûk göründü. Eni ve boyu kırk arşın idi. Süleyman (A. S): Ey korkunç şahıs kâinatın yaratıcısının adı ile sana and veririm kimsin? Ve adın nedir? Afat’ın zararın ve vazifen nedir? Diye sordu.

O mahlûk: “Ey ALLAH (c.c.)’in peygamberi ben (rıh-ı ahmer ve da’ü ekber)’im vazifem, Cenabı Hak dünyada kullarından birbirine bir hastalıkla azap edeceği vakit beni ona musallat eder. ALLAH (c.c.)’in emri ile bana hizmet edenler de vardır. Cenabı hak dört yüz türlü hastalığı bana tevdi etti. Ve o hastalıklara karşı ilaç ve tedavi yarattı. Bunların cümlesini bana bildirdi” dedi.

Süleyman (A. S): ” Cenabı hakkın ismi ile sana and veririm. Bu hastalıklar kaç çeşittir” diye sordu?

Rıh-ı Ahmer cevaben: “Ya nebiyyALLAH (c.c.), hastalıkların çeşitleri pek çoktur, lakin bendeki hastalıkların özeti on dörttür: basur, yel, bağırsak gürültüsü, şişkinlik, mide bulanması, göbek ve kalbin tazyik ve sıkması, sırt ağrıları, baş hastalıkları, damarların iltihap ve ağrıları ve tıra denilen hastalık bunlardan bir parçadır” dedi. devamla: Tıra demek, insan her gördüğü şeyden huylanarak vesvese edip, işlerini tehir etmek manasına gelir. Đlik ve kemiklerdeki rıhı tayyar ki zamanımızda romatizma ile maruftur. Muzak kapalı bir tabirdir. Đhtimal yellere nafi olan anason, havlıcan ve pelin den yapılan şuruplar olsa gerekir. DELĐLĐK: Rîh-ı ahmer devam ederek: “deliliğin, dimağdaki kan galeyanının, kan basıncının vesvesenin ve insanı yere vurmak gibi hastalıkların ilacı: Yonca tohumdur. Kullanılma şekli: yonca tohumu öğütüldükten sonra sıcak su ile lapa halinde başa konur. ” dedi.

Rıh-ı Ahmer: “Bazen insanın basına vururum; bundan türlü tahayyülat gösteren kan hastalığı neş’et eder, gözüne ateş görünür veya kendisini öldürecek ve dövecek korkunç mahlûklar görür ve şiddetli bir şekilde bağırır.

Zira, Cenab-ı Hakk kullanırından birbirine azap etmek istediğinde bu

en şiddetli hastalığı musallat eder.

Kur’an-ı Kerim’de “ Kullanırımdan dilediğime azap eder, dilediğime bağışlarım” buyurduğu bu hastalıktır.

Bu rüzgârların bazıları çocuklara isabet etti mi renkleri solar, sararır, derileri siyahlaşır, salyaları kurur, gözleri çukurlaşır, inlemeleri şiddetlenir, ağlamaları; ızdırapları ziyadeleşir. Uykuları kaçar. Bu hastalığa yakalanan, felç yani nüzül ve titreme gelmiş gibi gayri ihtiyarı olarak titrer bu gibi hastalar fazla keyiften, tesirli hadiseden, suya bakmaktan, fazla korku ve ürkmekten kaçınmalıdır çünkü hastalık tekrar neş’et eder diğer bir ilacı: Musasa yumurtasıile tütsülenir. Münasip yağlarla (lakva yağı) ile de masaj yapılır. Duası yazılarak taşınırsa – Đnşa_Allah – şifa bulur.

Süleyman (A. S): “ Ey Rîh-ı ahmer, sana and veririm, daha ne gibi zararların vardır “ dedi.

Rîh-ı ahmer cevaben: “ Ey ALLAH (c.c.)’in Peygamberi; ben bir adamın beynine girersem aklını alırım. Vücuduna girersem basur, fiskül gibi birçok hastalıklara sebep olurum” dedi.

Süleyman (A. S) bu korkunç sözleri işitince etrafında olanlara bu mahlûkun yakılmasını ve öldürülmesini emretti, o mahlûk: “ Ey ALLAH (c.c.)’in Peygamberi, beni kimse öldürmeye ve yakmaya kadir olamaz Cenab-ı Hak beni bunun için yarattı ve ömrümü uzattı deyip kayboldu. Süleyman (A. S): “ Ey Rîh-ı Ahmer, ALLAH (c.c.)’in adı ile sana and verdim, maiyetinde ne kadar rüzgâr ve yel vardır” dedi, o mahlûk “Ya NebiyALLAH (c.c.); yanımda gasıf, asıf, sarsar, akim, sam rüzgârları vardır, bunların esintileri Eyyamı Nahıs (yani )uğursuz günlerde olur, akıllı adam bu günlerde evden çıkmamalıdır.

Bütün şakalardan, oyunlardan muharebe ve buna benzer şeylerden sakınmalıdır” dedi.

Süleyman (A. S) “ey korkunç mahlûk sana and veririm. Rüzgârlardan başka bir şey kaldı mı?”diye sorunca;

O korkunç mahlûk: “Ya NebiyALLAH (c.c.) ; yanımda Cenab-ı Hakk’ın ahir zamanda memleketleri, köyleri ve dağları helak ettireceği rüzgârlar kaldı.

Bunların bir kısmı cenuptan eser, insana kıl kadar dokundu mu yarı veya bütün vücudu hareketten muattal eder. Artık hiç harekete gelmez. Bunun duası yazılarak taşınır ve okunur. Tekrar yazılarak suyu içilir. Netice olarak: Rîh-ı ahmer Da’ü ekber denilen bu mahlûk Cenab-ı Peygamber (A. S) efendimizin zamanına kadar görünmedi: Peygamberimizin torunu Hasan (R. A) iç hastalığı ile kan dökmeye başladı Hasan (R. A) ‘in hastalığını resulullah ve ashabı duyunca Cebrail (A. S) nazil olarak: “hazreti Hasan (Rıh-ı Ahmer) ile hastalandı” diye Cenab-ı Peygambere haber verdi.

Cenab-ı Peygamber, Cebrail (A. S)’a: “Bunun ilacı var mıdır? buyurdu”: Cebrail (A. S) vardır, dedi. ve oradan ayrıldı, sonra Rasulü Ekrem’e geldi:

Ya Resulullah Cenab-ı Hak sana bu duayı hediye olarak gönderdi. Hazreti Hasan taşısın şifa bulur, ömründe bir kere dahi okuyan Rıhı Ahmer Da’ü Ekberden emin olur” dedi.

Cenab-ı Peygamber “ Hak sana bu duayı hazreti Hasan’a okudu ve bir

şeyi yokmuş gibi şifaya kavuştu, herkes bu duayı öğrensin, öğretsin, okusun ve üzerinde taşısın” buyurdu.Dua aşağıdadır:E'üzü billahi mineş-şeytanir racim, B’ismillah’ir Rahman’ir Rahiym. B’ismillahî ve billahî ve minellahî ve ilellahî ve fî sebilillahî ve Elhamdülillahî ve lâ ilâhe illallahü v’allahü ekber. Ve eazzü ve ecelle ve a’zamü ve akderü ve mimmâ eha’fü ve ahzerû v’allahü ekber. Kebîran ve Süphân Allahî bükraten ve asîlâ. B’ismillahişŞafî, B’ismillahilKâfî, B’ismillahil müafî, B’ismillahillezî lâ yederru measmihî şey-ün fil ardı ve lâ fissemaî ve hüssemi’ul alîm. Ve nünezzilü minel kuranî ma Hüve şifa’ün ve Rahmetün lil mü’minin. Allahümme enâ erra’ki ve enteşşâfi. Eûzübike min şerri mâ kadeyte Allahü ekber. Allahü ekber. Allahü ekber. Eyyühel melekanil aziman. E'uzü billahi Rab’bi ve rabbükümüllahü ve haliki ve haliku küma ve Müsevviri ve müsevviriküma. Hâlikussuveri ve razikul beşer. Euzübillahi min cemiilâfâti vel beliyyâti vel emrâzi vel eryahi vel evrami vel eskami vel keseli vel cünuni vel humudi vel’alâmi e inü hâmili kitabi hâzâ bi esma’illahil kiram ve hayatil hilizami binuri ve cihillahi zülcelali vel ikram. Mâlikel mülki vel melekûti vel izzeti vel ceberut. El hayyid dâimil bâkillezi lâ yemûtü sübhanehü mâ a’zame şânehü ve erfea mekânehü ve e’azze sultânehâ fâtırâs semâvâti vel’ardı âlimel ğaybi ve şehâdetirrahmanirrahimi melceelkâ sidine muğiselmelhûfin Râhimedduafâi velmesâkin ve râzikalhalkı ecmain. Zül’azâmeti ve sultani verra’feti vel’ihsani vel’cûdi ve imtihanî ve el hannâni erraufiddeyyan el kahârillezi lâyukherulgalibül mücri ullezi la yuca’ru aleyhi E'uzü bihi minşerril fiteni vel mihâni ve cemii emrâzil bedeni ve minerrihil ahmerî, veddailekberi finnefsi verruhi vellâhmi veddemil vel cildi vel azmi vel uruki vel asabi veşşâri biizzeti men iza kada emran fe innema yekülü lehu kün fe yekûn. Fe subhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi türceun. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Yarabbi Ya Bariu Ya Muğisu Ya Cebbaru Ya Kahharu Ya Muksitu ya Kaimu Ya Adimü Ya Mübdiu Ya Muidu Ya Sabıru Ya Vedudü Ya Kafi Ya Afi Ya Müafi Ya Vaki Ya Baki Ya Sarihal müstasrihine ya gıyselmüsteğisine ya Men emruhu beynelkafi vennuni ya Atüfü ya Şefüku ya Kadiru ya Muktediri ya Ehya ya Şerahiya ya Berahiya edüney asbaüt ali şedayül vehim ya büyuneya şemhita ya azimü ya mukaddimü ya müehhiru ya alimü ya hakimü ya azimü ya Hayyü ya Kayyümü ya kaimen alâ külli nefsin bi’ma kesebet ya cemi’u ya Nâfiu ya Rabbahü ya Mevlahü ya seyyidahü ya Malikahü ya gayete rağbetahü ya Muhsinü ya münimü ya mütefaddilü ya mütekerrimü ya men ya lemü manüfi ve ma nulinu ya ahkemen hakimin ya veliyyel müminin ya avdet duafai vel mesakine ya kâfil mütevekkiline ya müvekkiral leyli alen nehari ve mükevviran nehari alel leyli yâkâhira külli şeytanin meridin ya kâmia külli cebbarin anidin ya nimel mevla ya nimennasir ya râzikat tıflis sağiri ya rahimeşşeyh-i kebîrî cabiral azmil kesîrî ya ilâh-el evvelîn, ya a’hiral a’hirîn, ya erham-er rahimîyn ya Habîbet tevva’bin ya hayral gafirin ya hayral vârisin ya hayral vâsilin ya ma’likî yevmid dîn yâvm’en iyya’ke nabüdü ve iyya’ke nesta’in ve aleyke ve tevekkelü ve fîke nerğabü ve fi mâle deyke nercü ve fike nehafü Allahümmeşfi hamile kitabî haza min cemi-il emrazi vel eskâmi vel ileli vel helâli vel âlemi vel meleli vel keseli vel celeli vel evhami vez zeleli vez zeheli vel muğali vel evrami ved demil esvedi vel mağzıl enkedi ver rih-il ahmerî ved da-il ekberî ved dem-il asgarî ve cemi-il afatî vel ahati vel hümüm vel mağmi vel kürüb ves sekteti ved dehşeti ver raşeti vet tavşeti vez zeyni vel hüzni ves sihri vel mekrî vel kaderî vel rütürel vühüşî vel hüvamî ve müşahanet-il avamî vel inhizanî ve şer-riş şeytani vessultanî vel hükkamî vez-zülamî vel kahti vel vebai vel hebai vel galai vel celali vez zilzâli vel belaî ve hedm-il binaî ve üdalid dal ve haybetir recai ve şematetil adai ve şerril eşrari ve keydil füccari vel hizami ve mah telefe aleyhilleylü venneharu min ta varikil insi vel cânni illa tarikan yetruku bihayrin ya rahman ve min şerri külli şeytanin racim ve min şerri külli dabbetin ente ahizun binasiyetiha inne Rabb‘i alâ sırat-ın müstekîm. Ente Rabbi ve ilmüke hasbi aleyke tevekkeltü ve ileyke iltecetü ya nimel mevla ve ya nimen nasir ve ente hasbi ve nimel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyül azim ve sallallahü alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.