1. #1
  bilgedede - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2012
  Yaş
  62
  Mesajlar
  5.485

  Sponsonlu Bağlantılar
  Kimlik Paylaşımı Sistemi

  KPS, Kimlik Paylaşımı Sistemi, kişilerin nüfus bilgilerinin internet ortamında Web sayfaları ve XML Web servisleri aracılığıyla sorgulanmasına olanak sağlayan, e-devlet projelerinin merkezi olarak kabul edilen projenin adıdır. 8 Aralık 2006 tarihinde Resmi Gazete'de Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği adı ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile Türkiye vatandaşlarına ait Mernis ve UAVT veritabanında tutulan bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) tarafından sınırlı alıcı kurumlar ve tüzel kişilikler ile 7 gün 24 saat süreyle elektronik ortamda paylaşılır.


  Tarihçe

  Proje, 23 Şubat 2005 tarihinde bir Devlet Töreni ile hizmete açılmıştır. Bu tarihten itibaren alt yapısı uygun olan kurumlara teknik destek verilerek projenin uygulanmasına başlanmıştır. Meteksan Sistem entegratörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Projenin çıkış noktası genelgenin 2inci maddesinde “Kırtasiyeciliğin ortadan kaldırılması Hükümetimizin öncelikli hedeflerindendir. Bu bağlamda, kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş ve işlemlerde, nüfus müdürlüklerinden veya vatandaşlarımızdan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (ikametgâh ilmühaberi) ile nüfus kayıt örneği istenmeyecek, bu belgeler, ilgili kuruluş tarafından doğrudan KPS'den elde edilecektir.” ile belirtilmiştir. Aynı Genelgenin 1inci maddesinde ise “...Henüz KPS’ye bağlanmayan kamu kurum ve kuruluşları ise hazırlıklarını en kısa sürede tamamlayarak KPS'ye bağlanacaklardır.” hükmüne yer verilmiştir.[2]


  KPS ile sunulan veriler
  Kişi bilgileri

  • Kişisel bilgiler: Kimlik numarası, adı, soyadı, cinsiyeti, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum ve kütüğe kayıt tarihleri.
  • Durum bilgileri: Medeni hâli, dini ve ölüm tarihi.
  • Nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri: İl, ilçe, cilt, mahalle veya köy, aile sıra numarası ve birey sıra numarası.

  Nüfus cüzdanı bilgileri


  Nüfus cüzdanı seri ve no’su ile verildiği yer ve tarihi.
  Nüfus olay bilgileri

  Evlenme, boşanma, soybağının düzeltilmesi veya reddi, ölüm, vatandaşlığın kazanılması veya kaybedilmesi, yerleşim yeri ve diğer adres gibi kişilere ait nüfus olay bilgilerinin tarihi ve açıklamaları.

  Adres bilgileri

  Kişinin yerleşim yeri adresi ve diğer adresleri.

  İstatistik bilgileri

  Kişilere air doğum, ölüm, evlenme, boşanma gibi durumlara ait istatistiki bilgiler.

  Gizlilik

  KPS sisteminden veri alabilecek kurumlar ve tüzel kişilikler sınırlandırılmıştır. Alıcı kurum ve kuruluşlar için KPS’den aldıkları bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini koruma yükümlülüğü getirilmiştir. Fakat bu gizliliğin ne derece korunduğu tartışılagelmiştir. Alıcı kurumlar sistemden alınan bilgileri tanımlanmış hizmetlerinin yerine getirilmesi dışında hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanamayacaklarını ve ilgilisi dışında kimseye veremeyeceklerini taahhüt ederler.

  Kimlik Paylaşım Sistemi'nden valilik ve kaymakamlıklar, il özel idareleri, belediyeler ve diğer kişiler faydalanabilmektedir. 2014 itibarıyla KPS'den veri almaya yetkili toplam 1840 kurum bulunmaktadır.

  Kullanılan teknolojiler

  KPS merkezi yapıda, web tabanlı ve çok katmanlı mimariye uygun şekilde tasarlanmış olup, en güncel yazılım teknolojileri ile dünya standardı olan W3 organizasyonunca standartları belirlenen Web Servisleri (XML, WSDL, SOAP) altyapısı kullanılarak geliştirilmiştir.

  KPS NEDİR

  KULLANICI GİRİŞİ


  TEKNİK BİLGİ

 2. #2
  bilgedede - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2012
  Yaş
  62
  Mesajlar
  5.485

  KPS’ye Nasıl Bağlanabilirim?
  KPS ‘ye bağlanmak için kurumunuzun, Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği uyarınca sistemden faydalanmak isteyen kamu kurumları veya diğer tüzel kişilikler arasında yer alması,
  T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün https://kpsbasvuru.nvi.gov.tr/KPSBasvuru.aspx web adresinde yer alan ön başvuru formu doldurularak ön başvuru yapılması gerekmektedir.
  Ön başvuru formunda yer alan güvenlik sorularını mutlaka cevaplandırmalı, ekinde yer alan Güvenlik Taahhüt Belgesi ve Statik IP Belgesi diğer istenilen belgelerle birlikte Genel Müdürlüğümüze gönderilmelidir.
  Kurum, ön başvurularının onaylanmasından sonra talep edilen bilgilerin kullanılma gerekçesi ve yasal dayanağını belirterek yazılı olarak başvurmalıdır(KPS Yön. Md. 7/1)
  Kurum ön başvurusunun uygun görülmesini müteakip Genel Müdürlüğümüz ile arasında ikili anlaşma imzalanır.
  Kurumların KPS veri tabanından hangi sorgulamaları yapabilecekleri ve hangi bilgileri alabilecekleri (KPS servisleri) yapılacak anlaşmalar çerçevesinde belirlenir/ idari yetkilendirme (KPS Yön. Md. 9/1)
  Kurumlar ve yapılan anlaşmalarla kendilerine yetki verilen KPS servisleri sistemde tanımlanır /teknik yetkilendirme (KPS Yön. Md. 9/2)
  Tanımlanan her bir kurumun sisteme kendini tanıtabilmesi ve giriş yapabilmesi için kullanıcı adı ve şifreleri tahsis edilerek KPS’ye erişimi sağlanır (KPS Yön. Md. 9/3)
  KPS’ye bağlanan kurumlar bu hizmeti kendi (kurumsal ağları üzerinden) yasal bünyelerindeki taşra teşkilatları veya şubelerinde de sağlar (KPS Yön. Md. 17/2)


  Kimler İdari Kullanıcı Olabilir?
  İdari Kullanıcı İkili anlaşmayı imzalamaya ve kurum adına Bakanlık nezdinde KPS ile ilgili iş ve işlemleri yürütmeye yetkili üst düzey kurum yöneticisini ifade eder.


  İdari kullanıcı olarak,

  • Belediyelerde, Belediye Başkanı
  • Kaymakamlıklarda, Kaymakam
  • Valiliklerde, Vali veya yardımcısı
  • İl Özel İdarelerinde , Genel Sekreter veya yardımcısı
  • Kamu kurumlarında, En az Daire Başkanı veya Üst Düzey Yönetici kabul edilecektir.
  • Diğer tüm kurumlarda, İmzaya Yetkili Kişi kabul edilecektir.


  Alıcı Kurum gerekli gördüğü takdirde alt kullanıcı da görevlendirir. Alt Kullanıcı ise idari kullanıcı tarafından alt birimler, şube veya taşra teşkilatı gibi kurumların bünyelerinde çalışan, kendilerine bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanmış ve yetkilendirilmiş kişileri ifade eder.  KPS’yi Kullanan Kurumların Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?
  KPS’ deki bilgiler, ilgili mevzuat ve anlaşmada belirtilen esaslar doğrultusunda alınacak ve kullanılacaktır. Kurum, alınan bilgileri tanımlanmış hizmetlerinin yerine getirilmesi amacı dışında başka hiçbir amaçla kullanamaz ve ilgilisi dışında kimseye veremez.


  Kurum, tüm kullanıcılarına;
  Anayasanın 20. maddesindeki “Özel Hayatın Gizliliği” ve “Kişisel Verilerin Korunması” hükmünü gözetmeyi,
  Bu sistemden sadece kurumun tanımlanmış iş ve işlemleri için sorgu yapabileceklerini ve başka amaçlar için sistemi kullanamayacaklarını,
  Yukarıda belirtilen hususlara aykırı olarak kullanmaları durumunda Türk Ceza Kanunu ile kamu görevlisi ise disiplin hükümleri ve/veya diğer tazminat hükümlerinin söz konusu olacağı hususunu yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.  Kurum bilgilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, bilgilerin muhafazasının sağlamak amacıyla uygun güvenlik tedbirleri almak zorundadır.


  Kurum, varsa merkez ve taşra teşkilatı veya şubelerini de gerek görmesi halinde KPS’den yararlandırır; sisteme erişebilmesi için verilen kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğini sağlamaktan, tüm alt kullanıcılarının iş ve işlemlerinden ve ağlarında bulunan bilgisayarların KPS erişimini IP adresi bazında kısıtlamaktan sorumludur.


  Kurum, KPS üzerinden yaptığı sorgu kayıtlarını (etkilenen kişi bazında anahtar değerleriyle), kayıt yapan kişi ve sorgulama zaman bilgisi ile (log bilgisi) tutar ve (aksi bir hüküm olmadığı takdirde) en az 8 yıl süre ile saklar.


  Kurumun, KPS’den aldığı bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak yükümlülüğü kapsamında, bu verilerin gizliliği ve güvenliğinin kurumca yapılan herhangi bir uygulama nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak tehlikeye düştüğünün tespit edilmesi halinde, kurumun KPS’ye erişim yetkisi, kurumca gerekli tedbirlerin alınıp Genel Müdürlükçe bu tedbirlerin uygun görülmesine kadar askıya alınır.


  Kurum, KPS’yi amacı dışında kullandığını tespit ettiği KPS kullanıcısını ivedilikle yetkili makamlara bildirmekle ve gerekli hukuki süreci başlatmakla yükümlüdür.


  Kurum, KPS servislerini sadece doğrulama amaçlı kullanmalı ve servislerden elde ettiği bilgileri 3. şahıslara yansıtmamalıdır.


  Kurum, isim, adres veya yapısal değişikliğini, en geç iki ay içerisinde Bakanlığa (Genel Müdürlüğe) bildirmekle yükümlüdür. Bildirim yükümlülüğü yerine getirilmediği takdirde kurumun KPS’ye erişim yetkisi geçici olarak askıya alınır veya iptal edilir. Adres değişikliğinin süresi içinde yapılmaması halinde, anlaşmada yer alan adrese yapılan tebligatları kabul ve taahhüt eder. Yapısal değişikliğin süresi içinde yapılmaması halinde sisteme erişim yetkisi iptal edilir.


  Kurum adına Bakanlık nezdinde KPS ile ilgili iş ve işlemleri yürütmeye yetkili kişi idari kullanıcıdır. Bakanlıkça yapılacak her türlü bildirimde kurumca iletilen ve sisteme kaydedilen idari kullanıcı elektronik posta (tercihen kurumsal e-posta) adresi esas alınacaktır. Bu iletişim bilgilerinin güncel tutulması kurumun sorumluluğundadır. Kurum idari kullanıcısı, kendisine gelen bildirimlerden iletilmesi gerekenleri alt kullanıcılarına da bildirir.


  Kurum, yasal bünyesi dışındaki kişi ve kuruluşları Kimlik Paylaşımı Sisteminden faydalandıramaz. Kurum, KPS Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca tanımlanmış faaliyetleri kapsamında yatay veya dikey ilintili olduğu alt hizmet sunucuları ile KPS bağlantısını paylaşması durumunda, kimler ile paylaştığını Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlü olup, Genel Müdürlük gerek görmesi halinde paylaşılan alt hizmet sunucularının KPS yetkisinin genişletilmesi/daraltılması hususunda yetkisini kullanabilir.


  Kurum, anlaşma hükümleri çerçevesinde KPS’den aldığı servislerin listesine KPS erişim portalından giriş yaparak ulaşabilir.


Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Lütfen aşağıdaki boşluğa "421kt" yazın.

Benzer Konular

 1. KonakSis Kimlik Bildirim Sistemi (ücretsiz)
  By bilgedede in forum İş yeri programları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-10-2017, 12:27
 2. Kimlik KARTI Programı (ÜCRETSİZ)
  By bilgedede in forum İş yeri programları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-10-2017, 11:54
 3. Yeni kimlik kartı nasıl
  By KAPTAN in forum İş dünyası -İşçi Memur alımları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20-02-2017, 10:22
 4. Boşanmada eşlerin mal paylaşımı nasıl olur?
  By okur in forum İş dünyası -İşçi Memur alımları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13-11-2013, 22:46
 5. Kuran-ı kerim'de parmak izindeki kimlik
  By master in forum Kuran-ı Kerim
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-03-2013, 15:52

Bu Konudaki Etiketler

Giriş

Giriş