1. #1
  bilgedede - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2012
  Yaş
  62
  Mesajlar
  5.337

  Sponsonlu Bağlantılar
  KANDİL
  Müslümanlarca mübarek sayılıp kutlanan özel geceler.

  Osmanlı padişahı II. Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir. Bunlar Mevlid, Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadirgeceleridir. Bazan Arapça “leyl” (gece) kelimesi eklenerek leyle-i Kadr, leyle-i Berât ... şeklinde de kullanılır. Bu gecelerin kutlanma tarihleri kamerî takvime göre şu şekilde belirlenmiştir: Mevlid kandili rebîülevvel ayının on ikinci, Regaib receb ayının ilk cuma, Mi‘rac aynı ayın yirmi yedinci, Berat şâban ayının on beşinci, Kadir ise ramazan ayının yirmi yedinci gecesi. Zikredilen rakamlar daima geceden sonra gelen güne aittir.

  Mevlid kandili Hz. Peygamber’in doğumu münasebetiyle kutlanır. Mevlid kutlamalarını ilk ihdas eden zatın Erbil Atabegi Muzafferüddin Kökböri (ö. 629/1232) olduğu kabul edilir. Bu kutlama için toplananlara mevlid kıssaları okumayı ilk başlatan kişinin ise Mısır Çerkez hükümdarlarından biri veya Mısır Fâtımîleri olduğu söylenir (Ca‘fer Murtazâ el-Âmilî, s. 20). Makrîzî’nin Fâtımî bayramlarıyla ilgili yazdıkları bu konuda onların önceliğini teyit eder mahiyettedir (el-Ħıŧâŧ, I, 490). Osmanlı döneminde mevlid kandillerinde çeşitli kutlama faaliyetleri icra edilirdi. İbnü’l-Hâc gibi bazı fakihler, mevlid münasebetiyle yapılan eğlencelere ve israf olduğu gerekçesiyle çok sayıda kandil yakılmasına karşı çıkmıştır. Süyûtî, mevlid gecelerinde toplu halde Kur’an okunmasını ve Resûl-i Ekrem’e dair sohbetlerin ardından yemek ikram edilmesini bid‘at-ı hasene olarak görmektedir (Ĥüsnü’l-maķśid, s. 41; ayrıca bk. MEVLİD).

  Bir kısmı zayıf veya mevzû olmakla beraber receb ayının faziletine dair nakledilen rivayetlerden Resûl-i Ekrem’in bu aya ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır. Zamanla müslümanlar üç ayların ilk cuma gecesine rağbet gösterip ihya etmeye başlamışlardır. Bu gecenin Regaib diye adlandırılmasında Hz. Peygamber’e izâfe edilen, fakat hadis âlimlerince mevzû olarak değerlendirilen rivayetin de (Süyûtî, el-Leǿâli’l-maśnûǾa, II, 56) etkisi olmuştur. Regaib namazıyla ilgili rivayeti 412 (1021) veya 414 (1023) yılında vefat eden Ali b. Abdullah b. Cehdam’ın ihdas ettiği söylenir (Zehebî, V, 172; İbn Kesîr, XII, 18; bk. REGAİB GECESİ).

  Receb ayında kutlanan diğer bir gece de Mi‘rac gecesidir. Abdullah b. Mes‘ûd’un rivayetine göre bu gece beş vakit namaz farz kılınmış, Hz. Peygamber’e, Allah’a şirk koşmadıkları sürece ümmetinin günahlarının bağışlanacağı müjdesi verilmiştir (Müslim, “Îmân”, 279). Bu haber şefaatle ilgili rivayetlerle birlikte mütalaa edildiğinde Mi‘rac müslümanlar için bir bayram, kutlanmaya lâyık bir olay haline gelir (bk. Mİ‘RAC).

  Berat gecesi adını Allah’ın günahkârları affetmesinden alır (berâet). Müfessir sahâbîlerden İkrime el-Berberî, Duhân sûresinde (44/3) sözü edilen “mübarek gece”nin Berat olduğu kanaatindedir (Taberî, XXV, 108-109). Resûl-i Ekrem’in bu gecede ibadetle meşgul olmayı ve gündüzünde oruç tutmayı teşvik ettiği nakledilir (bk. BERAT GECESİ). III. (IX.) yüzyılda yaşayan Fâkihî Mekke’de Berat gecesinin kutlanmasıyla ilgili bilgi vermektedir. Buna göre Mekke halkı Mescid-i Harâm’da namaz kılmak, Kâbe’yi tavaf etmek ve Kur’an okumak suretiyle geceyi ihya ederdi (Aħbâru Mekke, III, 84). Fâkihî’den üç asır sonra Mekke’yi ziyaret eden İbn Cübeyr de benzer bilgiler verir (er-Riĥle, s. 119-120). V. (XI.) yüzyılın ortalarından itibaren Şam’daki Emeviyye Camii’nde Berat gecesinde kandiller yakılmış, bunu bid‘at olarak değerlendiren birtakım fetvalara rağmen bu âdet bir süre devam etmiştir (İbn Kesîr, XIV, 247). İbn Kesîr, Berat gecesinde halka tatlı dağıtma geleneğini ilk başlatan kişinin Selçuklu Veziri Fahrülmülk olduğunu kaydeder (a.g.e., XII, 7).

  Müslümanlarca kutlanan mübarek gecelerin en önemlisi Kadir gecesidir. Aynı adı taşıyan sûrede (97/23) Kur’an’ın inmeye başladığı bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir. Kadir gecesinin zamanıyla ilgili farklı rivayetler varsa da ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır (bk. KADİR GECESİ).

  Müslüman toplumlar tarafından farklı şekillerde algılanan beş kandil gecesinden Regaib ile Berat’ın kutsallığı kesin olmadığı gibi bu gecelerde ifa edilecek ibadetler hakkında kaynaklarda sahih bilgilere rastlanmamıştır (bk. BERAT GECESİ). Hz. Peygamber’in doğumu şüphe yok ki önemli bir olaydır. Mi‘rac da hem naslarla hem de tarihî kayıtlarla sabittir. Ancak bu olaylarla bağlantılı olarak kaynaklarda gerek Resûlullah gerekse ashap döneminde kutlama niteliğinde herhangi bir etkinliğe rastlanmamıştır. Kadir gecesinin faziletini anlatan ve aynı adla anılan sûrede Kur’an’ın inişine, dolayısıyla İslâm’ın doğuşuna vurgu yapılmaktadır. Bu açıdan sözü edilen beş kandil içinde en çok önem verilmesi gereken gece Kadir gecesidir. Ancak Duhân sûresindeki âyetlerle birleştirildiği takdirde (44/2-6), Kadir’in vahyin inmeye başladığı yılda ramazan ayına denk geldiği yolundaki bilgiden başka kesinlik arzeden bir sonuç çıkarmak ve belli bir zaman belirlemek mümkün görünmemektedir.

  Müslümanların cuma ve bayramlar dışında bazı gün ve gecelerde dinî-tarihî olayları hatırlayarak heyecanlarını tazelemeleri ve bu münasebetle bazı etkinliklerde bulunmaları tabiidir. Ancak doğruluğu sabit olmayan veya uydurulan rivayetlere dayanan bazı ibadet şekillerini ifa tasvip edilemez. Dinî hayat süreklilik ve kararlılık isteyen zihnî ve kalbî bir yatkınlıktır. Yılın birkaç gün veya gecesinde dinî hayatı yaşayıp belli davranışları tekrarlamak dindar olmanın dünyevî ve uhrevî sonuçlarını doğurmaz. Bu açıdan bakıldığında kandiller münasebetiyle gösterilen faaliyetler doğrudan İslâm’ın bir emir veya tavsiyesi değil çeşitli müslüman toplumların gelenekleri konumundadır.


  BİBLİYOGRAFYA:

  Müsned, II, 176; VI, 238; Buhârî, “Meġāzî”, 70; Müslim, “Îmân”, 279; İbn Mâce, “Śalât”, 191; Fâkihî, Aħbâru Mekke, Beyrut 1414, III, 84; Taberî, CâmiǾu’l-beyân, XXV, 108-109; İbn Hibbân, Śaĥîĥu İbn Ĥibbân (nşr. Şuayb el-Arnaût), Beyrut 1987, VIII, 127-132; İbn Cübeyr, er-Riĥle, Beyrut 1400/1980, s. 119-120; Zehebî, Mîzânü’l-iǾtidâl (nşr. Ali M. Muavvaz v.dğr.), Beyrut 1416/1995, V, 172; VIII, 91, 162; İbn Kesîr, el-Bidâye, XII, 7, 18; XIII, 147; XIV, 48, 247; Heysemî, MecmaǾu’z-zevâǿid, VIII, 65; Makrîzî, el-Ħıŧaŧ, I, 490; İbn Hacer el-Askalanî, Fetĥu’l-bârî, Beyrut 1379, XI, 55; Süyûtî, el-Leǿâli’l-maśnûǾa fi’l-eĥâdîŝi’l-mevżûǾa, Beyrut 1983, II, 56; a.mlf., Ĥüsnü’l-maķśid fî Ǿameli’l-mevlid (nşr. Mustafa Abdülkādir Atâ), Beyrut 1985, s. 41; Aclûnî, Keşfü’l-ħafâǿ, Beyrut 1985, II, 36; Cebertî, ǾAcâǿibü’l âŝâr, II, 242-243, 245, 483, 592; III, 474; Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, İstanbul 1980, s. 349; Ca‘fer Murtazâ el-Âmilî, el-Mevâsim ve’l-Merâsim, Tahran 1987, s. 19-22, 40-41; Pakalın, II, 521-524.


  cilt: 24; sayfa: 301
  [KANDİL - Nebi Bozkurt]

 2. #2
  bilgedede - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2012
  Yaş
  62
  Mesajlar
  5.337  KANDİL TARİHLERİ
  3 Recep 1438 Regaib Kandili 28/29 Mart 2017 Sal/Çar
  27 Recep 1438 Miraç Kandili 23/24 Nisan 2017 Paz/Pt
  15 Şaban 1438 Berat Kandili 10/11 Mayıs 2017 Çar/Per
  27 Ramazan 1438 Kadir Gecesi 21/22 Haziran 2017 Çar/Per
  12 Rebîulevvel 1439 Mevlid Kandili 29 /30 Kasım 2017 Çar/Per


  İslam alemi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) dünyaya geldiği gece olan Mevlid Kandili'ni bekliyor. Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günlerini bağlayan gecedir. Peygamber Efendimizin doğum günü, Mevlid Kandili olarak idrak edilir. Bu mübarek gece Kasım ayının hangi gününe denk geliyor? Okunacak dualar ve yapılacak ibadetler hangileri? Müslüman Alemi tarafınca bu özel gece bir hafta süre ile dua ve Kuran-ı Kerim eşliğinde kutlanmaktadır.

  REBİÜLEVVEL AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
  En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur
  Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel Ayı’nın ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır. Rebiülevvel Ayı’nın ilk gecesinde iki rekat namaz sünnettir.

  İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir. Rebiülevvel Ayı’nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha’dan sonra “Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin.” ayeti kerimeleri okunmalıdır. Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir. Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.


  - - - Updated - - -

  2018 yılı Kandil tarihleri ve mübarel geceler
  2018 Kandil ve Mübarek Geceler
  5 Recep 1439 Regaib Kandili 18/19 Mart 2018 Paz/Pt
  27 Recep 1439 Miraç Kandili 13/14 Nisan 2018 Cum/Ct
  15 Şaban 1439 Berat Kandili 30 Nisan/01 Mayıs 2018 Pt/Sal
  27 Ramazan 1439 Kadir Gecesi 10/11 Haziran 2018 Paz/Pt
  12 Rebîulevvel 1440 Mevlid Kandili 19/20 Kasım 2018 Pt/Sal
  KANDİLLERDE NELER YAPILIR?
  Kandillerde İslam dininin temel ibadetleri yerine getirilir ve işlenilen günahların affı için Allah'tan af dilenir. Öte yandan aşağıdaki ibadetlerin yapılması tavsiye edilir;

  • Hz. Muhammed için salatü selamlar getirilir ve şefaati ümit edilerek ümmetinden olma bilinci yenilenir,
  • Kur'an-ı Kerim okunur, okuyan kişiler dinlenir,
  • Kişiler kendileri ve Mümin kardeşleri için hayır duaları eder,
  • Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları camide cemaat ile birlikte kılınır,
  • Kandil gecesinin gündüzünde oruç tutmaya çalışılır,
  • Dualar edilir, şükür namazı kılınır.

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Lütfen aşağıdaki boşluğa "421kt" yazın.

Benzer Konular

 1. Bebeler için geceleri güvenli yatırma şekilleri
  By okuryazar in forum Bebek bakımı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-11-2013, 21:27
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17-08-2013, 16:24
 3. Regaip Kandili Nedir?,Kandil Mesajları,
  By KAPTAN in forum Mübarek Gün ve Geceler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-06-2013, 16:14
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-03-2013, 20:44
 5. Mevlid Kandili nedir, Mevlid kandili yeni mesajları, Kandil mesajları
  By bilgedede in forum Mübarek Gün ve Geceler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23-01-2013, 21:23

Bu Konudaki Etiketler

Giriş

Giriş